TIN ĐỌC NHIỀU

LIÊN KẾT WEB

HỌC TẬP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9725.jpg IMG_9738.jpg IMG_8923.jpg IMG_8921.jpg SAM_2612.JPG SAM_2706.JPG IMG_5349.JPG

Chức năng chính 2

HOÀNG ANH TIME

VĂN BẢN

LIÊN KẾT - HỌC TẬP

LƯU GIỮ KỈ NIỆM

BẢN ĐỒ

QUÊ HƯƠNG

BAN NGÀNH

TRUYỆN CƯỜI

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên Online

  0 khách và 0 thành viên

  NỔI BẬT TRONG NGÀY

  1. ĐẠI ÁN THAM NHŨNG: TIÊU TIỀN NHƯ NƯỚC, RA TÒA KÊU OAN - 2. NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ QUYỀN XEM “VĂN BẢN CỬ CSGT ĐI LÀM NHIỆM VỤ” - 3. TÔI CÓ NÊN GẶP CÔ GIÁO LẦN NỮA - 4. VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ 08/2016/TT - BGDĐT - 5. ĐỪNG BẮT HỌC SINH NỘP LON BIA NỮA

  HD SKKN năm học 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Dương Hoàng Anh
  Người gửi: Dương Hoàng Anh
  Ngày gửi: 14h:11' 24-02-2017
  Dung lượng: 439.1 KB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 1 người (Dương Hoàng Anh)
  UBND TỈNH AN GIANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: 950 /QĐ-SGDĐT
  An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2015
  
  


  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy chế về hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành GDĐT tỉnh An Giang  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

  Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang;
  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
  -

  , Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành điều lệ sáng kiến;

  -
  BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;
  Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;
  Căn cứ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang;
  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế /hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành GDĐT tỉnh An Giang”.
  -
  

  Nơi nhận:
  KT.GIÁM ĐỐC
  
  Như Điều 3;
  TT. BTĐKT tỉnh An Giang;
  UBND huyện, thị, TP;
  Lưu: VT, VPS.
  PHÓ GIÁM ĐỐC


  (Đã ký)
  
  
  

  Lý Thanh Tú
  
   UBND TỈNH AN GIANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  QUY CHẾ
  Về hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành GDĐT tỉnh An Giang
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 950 / QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang)


  Chương I

  Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
  Quy định này hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (sau đây gọi chung là sáng kiến) trong ngành GDĐT tỉnh An Giang.
  Điều 2. Đối tượng được công nhận là sáng kiến
  Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm làm mới hoặc cải tiến khi giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:
  Sản phẩm, dưới các dạng vật thể (ví dụ : dụng cụ, thiết bị, linh kiện, sản phẩm công nghệ thông tin, ĐDDH tự làm đạt giải cấp tỉnh trở lên (đối với cá nhân của đơn vị trực thuộc Sở GDĐT); đạt giải cấp huyện trở lên (đối với cá nhân của đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT).
  Quy trình (ví dụ: quy trình ứng dụng công nghệ; quy trình thanh, kiểm tra, xử lý; quy trình tổ chức hoạt động giáo dục; quy trình sử dụng, bảo quản thiết bị, sáng tạo đồ dùng dạy học; quy trình cải tiến phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử, nâng cao chất lượng dạy và học…).
  Giải pháp quản lý là cải tiến cách thức tổ chức, điều hành công việc mang lại hiệu quả vượt trội, thuộc bất kỳ lĩnh vực
   
  Gửi ý kiến

  Đọc báo Online

  vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí